สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
10 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม.10310 
โทร  02-2093571-2  . โทรสาร  02-2093574

 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 คือ
1. การชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร
2. การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา 22.00 น.
3. การชำระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา 22.00 น.
โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 280 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 250 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ไม่เกินจำนวน 30 บาท (ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ) โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ :สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com หรือ www.culture.go.th 
7. คำถาม :พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบ พร้อมเลขประจำตัวสอบได้เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศรายชื่อผู้สอบเรียบร้อยแล้ว กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบใน วันที่ 10 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com หรือ www.culture.go.th 
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โทร 02-2093571-2 โทรสาร.  02-2093574 ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : กรณีที่รูปมีขนาดใหญ่ สามารถแก้ไขได้ยังไง
คำตอบ : สามารถเข้าไปย่อขนาดรูปให้เล็กลงได้ที่ คลิกที่นี่
10.คำถาม :กรณีเลือกตำแหน่งสมัครผิด สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายหลังได้หรือไม่ 
คำตอบ :ไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงตำแหน่งในการสมัครสอบได้ เปลี่ยนเเปลงข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลตามข้อ 1 เท่านั้น
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.