สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
10 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม.10310 
โทร  02-2093571-2   โทรสาร  02-2093574
 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม  2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สามารถชำระได้ ตั้งแต่วันที่ 17-22 ตุลาคม 2565 
ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร
โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 30 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 0 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ไม่เกินจำนวน 30 บาท (ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ) โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ :สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com หรือ http://m-culture.go.th/recruit
7. คำถาม :พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบ พร้อมเลขประจำตัวสอบได้เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศรายชื่อผู้สอบเรียบร้อยแล้ว กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบใน วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์http://m-culture.thaijobjob.com หรือ http://m-culture.go.th/recruit
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โทร 02-2093571-2 โทรสาร.  02-2093574 ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : กรณีที่รูปมีขนาดใหญ่ สามารถแก้ไขได้ยังไง
คำตอบ : สามารถเข้าไปย่อขนาดรูปให้เล็กลงได้ที่ คลิกที่นี่
10.คำถาม :กรณีเลือกตำแหน่งสมัครผิด สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายหลังได้หรือไม่ 
คำตอบ :ไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงตำแหน่งในการสมัครสอบได้ เปลี่ยนเเปลงข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลตามข้อ 1 เท่านั้น
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.