สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
10 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม.10310 
โทร  02-2093571-2   โทรสาร  02-2093574

 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ
1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment) ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

2 การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน KrungthaiNEXT และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากแอปพลิเคชันเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

3 การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ "บริการอื่นๆ" เลือก "ชำระค่าบริการ/ เติมเงินมือถือ" เลือก "สาธารณูปโภค/ ยื่นๆ" และเสีย! "สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม" โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 280 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 250 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ :สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com หรือ https://recruit.m-culture.go.th/th
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครสอบ พร้อมเลขประจำตัวสอบได้เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศรายชื่อผู้สอบเรียบร้อยแล้ว กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบใน วันที่ 22 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com หรือ https://recruit.m-culture.go.th/th
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โทร 02-2093571-2 โทรสาร.  02-2093574 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : สามารถเข้าไปย่อขนาดรูปให้เล็กลงได้ที่ คลิกที่นี่